wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Mając na uwadze szczególną troskę o prawa konsumenta Sklep Internetowy Hurtplus.pl. podkreśla, że podstawowym aktem prawnym przyznającym uprawnienia konsumentowi, oprócz Kodeksu cywilnego, jest Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.
Jednocześnie, Sklep Internetowy Hurtplus.pl informuję, że postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia wyżej wskazanej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta. Podkreślić należy, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają wskazane wyżej przepisy. Ponadto, w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają wskazane wyżej ustawy.
 
SPIS TREŚCI
 
Postanowienia ogólne
Definicje
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Hurtplus.pl
Wymagania techniczne
Zamówienie (rejestracja, realizacja zamówień, płatności, dostawa)
Odstąpienie od umowy sprzedaży przez konsumenta
Zwrot zakupionego produktu przez przedsiębiorców
Uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi
Uprawnienia przedsiębiorców z tytułu rękojmi
Gwarancja
Usługi
Odpowiedzialność
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Postanowienia końcowe
 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Hurtplus.pl dostępnym na stronie: www.hurtplus.pl (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera, Formularza kontaktowego.
 2. Właścicielem i sprzedawcą jest „ZAS-POL” Zygmunt Sperzyński Alina Sperzyńska Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (61 – 680) przy ul. Łagodnej 9, KRS 0000092182, adres poczty elektronicznej: info@hurtplus.pl numer kontaktowy: 723-079-636
 3. Pośrednik zbiera Zamówienia i niezwłocznie przesyła je do Sprzedawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową tytoniu, papierosów, cygar, akcesoriów tytoniowych,  kart telefonicznych, gum do żucia, słodyczy, kaw, herbat, artykułów spożywczych, baterii i zestawów startowych za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, poprzez Pośrednika.
 5. Zakupów mogą dokonywać konsumenci (odbiorcy detaliczni) i przedsiębiorcy.
 6. Wyroby tytoniowe sprzedawane są wyłącznie przedsiębiorcom w rozumieniu art. 431 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna  niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
 7. Kupując wyroby tytoniowe po obniżonych cenach, Klient zobowiązuje się do ich dalszej odsprzedaży.
 8. Klient potwierdzając, że dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży i korzystając z zakupu po obniżonej cenie w stosunku do ceny nadrukowanej na opakowaniu jednostkowym – oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 nr 10, poz. 55 z późn. zm.).
 
 1. Definicje
 1. Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Klienta, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może on, przy pomocy aktywowanego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego Hurtplus.pl.
 2. Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy.
 3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Aktywacji Konta Klienta w Sklepie Internetowym Hurtplus.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym Hurtplus.pl.
 6. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
 7. Konsument - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 8. Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym Hurtplus.pl podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 10. Login – adres e-mail lub nick podany przez Klienta podczas Aktywacji.
 11. Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Hurtplus.pl
 12. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. Sklep Internetowy Hurtplus.pl – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta.
 14. Sprzedawca – „ZAS-POL” Zygmunt Sperzyński Alina Sperzyńska Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (61 – 680) przy ul. Łagodnej 9, KRS 0000092182.
 15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.
 
 1. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Hurtplus.pl
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Hurtplus.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Klienci oraz osoby odwiedzające Stronę Internetową Sklepu zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca Stronę Internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego Hurtplus.pl. W przypadku stwierdzenia przez Pośrednika, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Pośrednik może zablokować Konto Klienta.
 4. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Pośrednika, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Pośrednika o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Pośrednika;
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Hurtplus.pl, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Pośrednika, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Pośrednika lub Sprzedawcy.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego Hurtplus.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Hurtplus.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes  Pośrednika lub Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Pośrednik nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8. Pośrednik zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Hurtplus.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 10. Klient może kontaktować się z Pośrednikiem korespondencyjnie pod adresem ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań;  pod adresem poczty elektronicznej: info@hurtplus.pl  oraz pod numerem telefonu: +48 723 079 636.
 11. Pośrednik dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Hurtplus.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Pośrednik niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 
 1. Wymagania techniczne
 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
 • dostęp do sieci Internet,
 • adres poczty e-mail.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Informacji o Cookies, udostępnionej pod adresem www.hurtplus.pl, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 
 1. Zamówienie (rejestracja, realizacja zamówień, płatności, dostawa)
Rejestracja
 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres - za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. W razie, gdy Klient zainteresowany jest kupnem wyrobów tytoniowych Pośrednik sprawdza dane Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności, czy klient jest uprawniony do nabycia wyrobów tytoniowych. Dopiero po pozytywnej weryfikacji Klient ma dostęp do zapoznania się z ofertą wyrobów tytoniowych.
 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
Realizacja zamówień
 1. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza złożenie oferty zakupu określonego towaru. Do zawarcia przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem dochodzi z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez rejestracji.
 6. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony www.hurtplus.pl wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie internetowym.
 7. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą.
 8. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
 • dane potrzebne do realizacji zamówienia, w tym dane do sporządzenia dokumentu sprzedaży,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (firma kurierska, odbiór osobisty),
 • sposób płatności.
 1. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • podsumowanie złożonego zamówienia,
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni – w przypadku, gdy zamówienie dotyczy konsumenta,
 • informację, że wzór odstąpienia od umowy dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu.
Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:
 • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich,
 • nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
 1. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Przesyłki od kuriera,
 • gotówką przy odbiorze osobistym,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.,
 • PayU.
 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia – zamówienie zostaje anulowane.
Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem:
  1. ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań - w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00,
 4. Wybranie sposobu dostawy „za pośrednictwem firmy kurierskiej” jest równoznaczne z udzieleniem Sprzedawcy upoważnienia do zawarcia w imieniu Klienta z firmą kurierską umowy o świadczenie usług przewozu.
 5. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie od 1 do 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana do godz. 14 wysyłka towaru nastąpi tego samego dnia. Zamówienia, w przypadku których zaksięgowanie wpłaty nastąpi po godz. 14, będą realizowane od następnego dnia roboczego.
 6. Kurierzy dostarczają przesyłki w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź zdarzeń wynikających z winy firmy kurierskiej.
 8. Z chwilą wydania zamówionego towaru firmie kurierskiej właścicielem towaru staje się Klient. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi niezbędnych dokumentów w celu bezpośredniego dochodzenia roszczenia od firmy kurierskiej. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i jeżeli jej zawartość została uszkodzona, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody.
 9. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 10. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. W przypadku zamówienia powyżej kwoty 500,00 zł – dostawa gratis za wyjątkiem płatności za pobraniem.
 11. Koszty przesyłki wynoszą:
 • Przesyłka kurierska - 13.99 złotych do 30 kg,
 • Przesyłka kurierska za pobraniem – 18,99 złotych do 30 kg, 30 złotych do 60 kg, 40 złotych do 90 kg, maksymalna wartość zamówienia 5000 zł,
 • Przesyłka InPost Paczkomaty 24 – 10,99 złotych,
 • transport Sprzedającego (powiat poznański) – 12,00 złotych.
 1. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.
 2. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 
 1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
 1. Klient będący Konsumentem prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Pośrednika na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem http://www.hurtplus.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej: info@hurtplus.pl Oświadczenie może również zostać przesłane na adres: ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań.
 2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres: ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 12. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
 • w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
 1. Zwrot zakupionego produktu przez przedsiębiorców.
 
 1. Przedsiębiorca na rzecz którego zawarto Umowę sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z Pośrednikiem.
 2. Celem zwrotu Produktu, Przedsiębiorca powinien skontaktować się uprzednio z:
Biurem obsługi
Kontakt telefoniczny: 723-079-636
E-mail: info@hurtplus.pl
 1. Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu:
 1. który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu,
 2. jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. obejrzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera etykiety, folię ochronną, itp.),
 3. który nie jest wymieniony w pkt. 9, poniżej.
 1. Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia Dostawy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych produktów z zamówienia).
 3. Po skontaktowaniu się telefonicznym bądź mailowym, Sprzedawca w terminie do 30 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację o decyzji.
 4. W przypadku zwrotu Produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.
 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.
 6. Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty:
 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
 2. w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
 1. Uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi
 
 1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
 • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub zgłosić na adres e-mail: info@hurtplus.pl, czy też pod numer telefonu: +48 723 079 636. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy. Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „reklamacja”. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.
 7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu.
 8. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania Produktu do Klienta.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 
 
 
 1. Uprawnienia przedsiębiorców z tytułu rękojmi
 
 1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Przedsiębiorcy na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres jednego roku od dnia Dostawy.
 2. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Zawiadomienie o wadzie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy:
 • na adres e-mailowy: info@hurtplus.pl lub
 • listem poleconym na adres: ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań. Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu.
 1. Sprzedawca skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z przedsiębiorcą; z numerem podanym podczas rejestracji konta klienta lub z numerem/adresem e-mail wskazanym przez przedsiębiorcę, oraz poinformuje przedsiębiorcę o dalszych procedurach opisanych w poniższych punktach.
 2. Po kontakcie Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od kontaktu ze Sprzedawcą opisanego powyżej) przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań. Do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji.
 4. W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Przedsiębiorcy wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.
 5. W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sprzedawca odsyła reklamowany Produkt do Przedsiębiorcy na jego koszt.
 6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi wobec Produktu żywnościowego, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu, jednak nie później niż:
 • w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu żywnościowego paczkowanego,
 • w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu żywnościowego - w przypadku Produktu żywnościowego sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego;
 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu żywnościowego lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów żywnościowych, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 
 1. Gwarancja
 
 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu. Sprzedawca i Pośrednik nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 
 1. Usługi
 1. Pośrednik świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 • Prowadzenie Konta Klienta,
 • Newsletter,
 • Formularz kontaktowy.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Pośrednik zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Aktywacji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu aktywacyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Pośrednika na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Pośrednika. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Pośrednika, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Pośrednika. Newsletter przesyłany jest przez Pośrednika do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie Newslettera, w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@hurtplus.pl lub wypisanie się własnoręczne poprzez klikniecie "Wypisz mnie z Newslettera" znajdującego się zawsze na dole Newslettera.
 6. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 9. Klient, który dokonał Aktywacji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.
 
 1. Odpowiedzialność
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów, których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 1. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Pośrednika o potencjalnym naruszeniu.
 2. Pośrednik powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Hurtplus.pl są przetwarzane dane osobowe Klienta.
 4. Administratorem danych osobowych jest Pośrednik (dalej zwany także jako „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Zamówienia Klienta oraz w celach technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą Konta Klienta oraz świadczenia na rzecz Klienta drogą elektroniczną usług bezpłatnych.
 5. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Ponadto, Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
  5. w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Klienta w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Klienta z usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z usługi do potrzeb Klientów.
 10. Administrator Danych informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klienta. Za wyraźną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie Newslettera. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 11. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług są przetwarzane przez okres korzystania z usług, a po zakończeniu świadczenia usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Administratora uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych. .
 12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W sprawie ochrony danych osobowych kontaktować należy się pod adresem e-mail: g.sperzynski@zas-pol.pl lub adresem korespondencyjnym: ul. Zamenhofa 138, 61-139 Poznań.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do Rejestracji, założenia i Aktywacji Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Hurtplus.pl
 
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Aktywacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Pośrednikowi żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Pośrednika z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Pośrednik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Aktywacji.
 
 1. Postanowienia końcowe
 
 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Pośrednik prześle treść niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Treść zostanie przesłana na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Pośrednik informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
 5. Pośrednik zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Pośrednika do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Pośrednik poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 Maja 2018 roku.
 7. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.hurtplus.pl/regulamin-pm-11.html
 8. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 9. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 10. Zamieszczone na Stronie Sklepu Internetowego Hurtplus.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
 11. Wszystkie prezentowane na Stronie Sklepu Internetowego Hurtplus.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 12. Sprzedający respektuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: http://www.hurtplus.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Pośrednik może gromadzić i w jak sposób z takich informacji korzystać.
 13. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Hurtplus.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu